Specialistkurs: psykologiska utredningar med performance-baserade test – att förstå människan bakom diagnoserna


Specialistkurs: psykologiska utredningar med performance-baserade test – att förstå människan bakom diagnoserna

Välkommen att anmäla dig till en ny kurs i teori och metod för fördjupade psykologutredingar med performance-baserade test. Kursen ger en överblick över det aktuella kunskapsläget för psykologisk utredningsmetodik (evidence-based psychological assessment) och har ett särskilt fokus på individanpassade performance-baserade utredningsmetoder så som projektiva testmetoder och teckningstest.

Några av de test som kommer att belysas är Thematic Apperception Test, Children´s Apperception Test, Object Relations Technique och olika teckningstest så som Machover, DAP, person i regn, Hus-Träd-Person. Man kommer även att få en orientering i metoderna Rorschach (R-PAS) samt Wartegg teckningstest (WZT enligt Crisi).

Du får lära dig hur du kan sätta ihop ett testbatteri med syftet att varje test ska tillföra unik och meningsfull information. Psykologutredningen betraktas i denna kurs som en samarbetsinriktad, terapeutisk process där psykolog och patient tillsammans undersöker patientens beteendemönster och underliggande psykologiska dynamik vilket skapar goda möjligheter för patienten att ta emot och förstå den återkoppling som följer på utredningen. I kursen får du även lära dig hur vanligt förekommande utredningsinstrument så som Wechsler-testen (WAIS, WISC, WNV, WPPSI) och olika självskattningsskalor kan integreras i en fördjupad psykologutredning.

I många psykologers kliniska vardag ingår att genomföra psykologutredningar. Ofta utifrån neuropsykologiska frågeställningar. På samma sätt som vi inte nöjer oss med att be våra patienter att självskatta sitt kognitiva fungerande, finns det en vinst i att komplettera patientens självskattade emotionella och personlighetsrelaterade fungerande med andra testinstrument. I självskattning av begåvning finns ingen korrelation mellan skattning och resultat på klassiska begåvningstest. På motsvarande sätt finns omfattande forskning som visar att det som människor säger om sig själva och sin person inte alltid överensstämmer med hur andra uppfattar dem eller hur de faktiskt beter sig. Här kan de performance-baserade personlighetstesten, tillsammans med en terapeutisk och samarbetsinriktad arbetsmetod, spela en viktig roll för att fördjupa förståelsen av individen.

Kursen syftar till att ge en översikt över teorier och metoder som finns för individfokuserad, performance-baserad och evidensbaserad psykologisk utredningsmetodik. Denna utredningsmetodik behövs särskilt när den deskriptiva, psykiatriska diagnostiken inte är tillräcklig för att planera behandlingsinsatser. Framförallt kan denna utredningsmetodik komma till nytta för patienter som inte har blivit tillräckligt hjälpta i den först prövade behandlingen. Den kan också vara till hjälp för patienter med flera psykiatriska diagnoser, så kallade komorbida tillstånd, där behandlingsrekommendationerna inte är lika självklara som vid entydiga kliniska tillstånd, samt där den psykiatriska diagnosen inte räcker till för att förstå patientens svårigheter. 

Under kursen behandlas:

  • Begreppen personlighet och personlighetsdiagnostik 
  • Psykologiska testmetoder och utredningsmetodik
  • Forskning kring reliabilitet och validitet/utilitet 
  • Administration och tolkning av testresultat
  • Bedömning av personlighetsstrukturens utvecklingsnivå
  • Behandlings-/åtgärdsplanering utifrån testdata.
  • Återlämning till klienten/patienten samt utlåtandeskrivning.

Kursen är ackrediterad som specialistkurs av Sveriges Psykologförbund inom arbets- och organisationspsykologi, klinisk vuxen och klinisk barnpsykologi samt psykologisk behandling/psykoterapi.

Lärare: Cecilia Kallenberg, leg psykolog/psykoterapeut samt Ulrika Nygren leg psykolog/psykoterapeut, specialist i klinisk barn och ungdomspsykologi

Examinator: Fredrik Odhammar, fil.dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

Tillträde: Yrkesverksamma legitimerade psykologer har tillträde till kursen. 

Antal deltagare: max 12 personer.

Anmälan: Läs om hur du anmäler dig till kursen här.


Bild: detalj ur Marika Holms Fontän, olja på duk 100×120 cm från 2005. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.