Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse 2


Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse

En kungörelse från Sakkunnigrådet i Bertil Wennborgs stiftelse.

Bertil Wennborgs stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg kring månadsskiftet januari-februari. Undertecknade i stiftelsens sakkunnigråd har i uppdrag att sammanställa och översända våra förslag på stipendiater till stiftelsens styrelse.

Inför sammanställandet av förslaget för år 2022 sänder vi ut denna förfrågan till medlemmar och kandidater i Svenska psykoanalytiska föreningen samt till andra personer som meddelat intresse för att erhålla denna förfrågan.

Sedan länge har stiftelsen utdelat stipendier till de kandidater som bedriver psykoanalys på annan ort men som går i handledning i Stockholm.

Främst vill stiftelsen möjliggöra för analytiker att i skrift utveckla sina erfarenheter och tankegångar, både teoretiskt och kliniskt, stimulera till forskning och utvärdering av psykoanalytisk verksamhet, samt stödja spridning av kunskap om psykoanalys. Stipendierna ska möjliggöra att psykoanalytisk praxis bättre kan dokumenteras genom att täcka förlorad arbetsinkomst för den skrivande. De kan exempelvis skapa utrymme för analytiker att fortsätta att publicera sig efter den uppsats som ingår i utbildningen. Stiftelsen välkomnar även ansökningar från intresserande personer utanför Svenska Psykoanalytiska föreningen som vill sprida kunskap om psykoanalys och psykodynamisk teori och praxis.

Vi i sakkunnigrådet vill uppmana våra kolleger och andra att sända stipendieansökningar enligt riktlinjerna nedan. Vi välkomnar särskilt ansökningar från yngre och andra skrivsugna som inte sökt tidigare.

Sakkunniggruppen tar nu emot ansökningar om stipendier för 2022 i enlighet med följande riktlinjer: Den eller de som är intresserade bör i skrift beskriva planerade eller påbörjade projekt och skicka in förslagen till oss. Ansökan bör omfatta minst 2 och högst 4 sidor. Vill ni bifoga material, till exempel texter ni tidigare skrivit eller utkast så begränsa detta till utdrag på max 5 sidor. I de fall en ansökan gäller flera personer ska samtliga namn redovisas, sökt stipendiesumma per person, samt för varje person angivet hur medlen är tänkta att användas. Stipendierna är personliga och skattebefriade. Innehåller ansökan konfidentiellt material ska denna sändas med rekommenderad post eller överlämnas personligen. Rådgör med undertecknad om ni är osäkra.

De kandidater i den svenska psykoanalytiska utbildningen, som bor långt från sina utbildningsinstitut och som bedriver handledd psykoanalys på hemorten och som före den 1 oktober 2021 påbörjat handledda fall, kan också skriftligen ansöka om stipendier till en summa av 20 000 SEK.

Vill Du rådgöra med någon av oss i sakkunnigrådet går det bra till exempel per mail. Vi åtar oss inte textgranskning men väl allmänt hållen rådgivning.

Ansökan skriftligen i fyra exemplar ska senast onsdagen den 26 augusti 2021 vara oss tillhanda på adress: Björn Sahlberg, Ploggatan 2, 116 34 Stockholm. OBS! Stiftelsen underrättar endast dem som mottagit stipendier och besked skickas skriftligen ut under februari månad 2022.

Stockholm den 20 maj 2021

Björn Sahlberg, Maj-Britt Winberg och Elisabeth Wolgers för Sakkunnigrådet för Bertil Wennborgs stiftelse. Frågor skickas till bjorn.sahlberg@psanalytiker.com


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 tankar om “Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse