Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse! 2


Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse!

Skicka in ansökan senast onsdagen den 28 augusti 2019

Bertil Wennborgs stiftelse har till ändamål att främja forskning, utbildning och undervisning i psykoanalys. För dessa ändamål delar stiftelsen bland annat ut stipendier, vilket brukar ske i samband med stiftelsens årliga psykoanalytiska symposium i Helsingborg kring månadsskiftet januari-februari. Undertecknade i stiftelsens sakkunnigråd har i uppdrag att sammanställa och översända till stiftelsens styrelse förslag till stipendiater.

Inför sammanställandet av förslaget för år 2020 sänder vi ut denna förfrågan till medlemmar och kandidater i Svenska psykoanalytiska föreningen samt till medlemmar och kandidater i Danska-, Finska- och Norska psykoanalytiska föreningarna, och till andra personer som meddelat intresse för att erhålla denna förfrågan. 

Sedan länge har stiftelsen utdelat stipendier till de kandidater som bedriver psykoanalys på annan ort men som går i handledning i Stockholm. Det kommer den att fortsätta med. Främst vill stiftelsen möjliggöra för analytiker och att i skrift utveckla sina erfarenheter och tankegångar, både teoretiskt och kliniskt, stimulera till forskning och utvärdering av psykoanalytisk verksamhet, samt stödja spridning av kunskap om psykoanalys. Stipendierna ska möjliggöra att psykoanalytisk praxis bättre kan dokumenteras genom att täcka förlorad arbetsinkomst för den skrivande. De kan exempelvis skapa utrymme för analytiker att fortsätta att publicera sig efter den uppsats som ingår i utbildningen. Stiftelsen välkomnar även ansökningar från intresserande personer utanför Svenska Psykoanalytiska föreningen som vill sprida kunskap om psykoanalys och psykodynamisk teori och praxis.

Vi i sakkunnigrådet vill uppmana våra kolleger och andra att sända stipendieansökningar enligt riktlinjerna nedan. Vi välkomnar särskilt ansökningar från yngre och andra skrivsugna som inte sökt tidigare. 

Sakkunniggruppen tar nu emot ansökningar om stipendier för 2020 i enlighet med följande riktlinjer: Den eller de som är intresserade bör i skrift beskriva planerade eller påbörjade projekt och skicka in förslagen till oss. Ansökan bör omfatta minst 2 och högst 4 sidor. Vill ni bifoga material, ex texter ni tidigare skrivit eller utkast så begränsa detta till utdrag på max 5 sidor. I de fall en ansökan gäller flera personer ska samtliga namn redovisas, sökt stipendiesumma per person, samt för varje person angivet hur medlen är tänkta att användas. Stipendierna är personliga och skattebefriade. Innehåller ansökan konfidentiellt material ska denna sändas med rekommenderad post eller överlämnas personligen. Rådgör med undertecknad om ni är osäkra.

De kandidater i den svenska psykoanalytiska utbildningen, som bor långt från sina utbildningsinstitut och som bedriver handledd psykoanalys på hemorten och som före den 1 oktober 2019 påbörjat handledda fall, kan också skriftligen ansöka om stipendier.

Vill Du rådgöra med någon av oss i sakkunnigrådet går det bra t ex per mail. Vi åtar oss inte textgranskning men väl allmänt hållen rådgivning.

Ansökan skriftligen i fyra exemplar ska senast onsdagen den 28 augusti 2019 vara oss tillhanda på adress: Björn Sahlberg, Ploggatan 2, 116 34 Stockholm. OBS! Stiftelsen underrättar endast dem som mottagit stipendier och besked skickas skriftligen ut under februari månad 2020. 

Stockholm den 12 maj 2019

Björn Sahlberg, Maj-Britt Winberg, Elisabeth Wolgers

Sakkunnigrådet för Bertil Wennborgs stiftelse

E-mailfrågor: bjorn.sahlberg@psanalytiker.com


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

2 tankar om “Sök stipendier från Bertil Wennborgs stiftelse!