Seminariet tar form


Seminariet syftar till att dess medlemmar ska bli skickligare kliniker. Seminarieverksamheten cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete och de kliniska fall som presenteras. Vi tar del av relevanta filosofiska och vetenskapliga texter som kan berika den kliniska praktiken. Vi dekonstruerar behandlingsideologier och vetenskapliga diskurser i syfte att tänka nytt kring vår egen kliniska praktik.

Seminariet sammanträder 10 ggr varje år under två timmar. Under våren (januari-juni) den andra söndagen varje månad och under hösten (augusti-november) den tredje söndagen varje månad.

Efter seminariet arrangeras samkväm på närbelägen restaurang.

Inför varje träff läser vi texter som fördjupar förståelsen för Lacans arbete och ger perspektiv på den kliniska praktiken.

Vår strävan är att ungefär hälften av tiden används till att diskutera och analysera innehållet i texterna, hälften av tiden används för att gemensamt undersöka de kliniska fall som deltagarna presenterar. Alla deltagare förväntas bidra med vinjetter från den egna praktiken.

Man kan söka medlemskap i seminariet efter rekommendation från annan medlem. Den som ansöker om och beviljas medlemskap förbinder sig att delta 10 ggr. Därefter kan medlemmen välja att fortsätta eller att avsluta sitt medlemskap. Man kan bli medlem i seminariet när som helst under året.

För att kunna bli medlem krävs att man är kliniskt verksam samt har som minst grundläggande psykoterapiutbildning.

Alla medlemmar i seminariet förbinds av tystnadsplikt. Fallpresentationer som dras i seminariet ska vara helt avidentifierade och får inte återges i något annat sammanhang.