Ny utbildning: Psykoanalysen, kulturen och sanningen


Ny utbildning: Psykoanalysen, kulturen och sanningen

I en tid när demokratin och de mänskliga rättigheterna undermineras, ett teknifierat konsumtionssamhälle, i kölvattnet av kapitalismens och liberalismens vågrörelser, underblåser en narcissistisk tvångsglädjekultur där människan behandlas som en nyttig handelsvara och inte längre har rätt att vara olycklig – då har tillvarons djupaste mening länsats på dess viktigaste näring: den andliga. I en tid när människan reducerats till en renodlad biologisk produkt och beteendemaskin och sjukdomsförklarats bakom en slöja av diagnosvansinne, och ytlighet, cynism och kunskapsförakt vinner terräng – finns ett behov av att glänta på porten till och återupprätta det mänskliga. Psykoanalysen är under attack, den måste revoltera och försvara den lidande människan, visa ett ljus ut ur mörkret och åter vittna om begärets, försoningens och hoppets möjligheter.

Vi behöver ett fördjupat samtal om psykoanalysens förhållande till kulturen och sanningen. Hur förhåller sig psykoanalysen till vetenskapen och vad kan den själv säga om evidensbarhetsbegreppet i klinikens praktik och positivismens objekt i samhälls- och humanvetenskapernas sfär? Vilka (idé)historiska rötter har psykoanalysen och hur nalkas den Västerlandets förflutna? Hur ser relationen ut mellan psykoanalysen och filosofin, hur framträder existensvillkoren i dess människosyn och vilken position har psykoanalysen intagit i etikens och moralens fält? Hur träder förbindelsen fram mellan psykoanalysen och samhällskulturen, språket och Lagen och i vilken mening upprätthåller den en subversiv position gentemot politiken och ideologierna? Vilken mening och plats tillskriver psykoanalysen migrationens och exilens erfarenhet? Hur förstår den våldets och rasismens logik? Vad kan psykoanalysen i samtiden artikulera om familjestrukturen, könsfrågorna och feminismen? I vilket förhållande står psykoanalysen till religion, trosfrågor, andlighet och mystik? Psykoanalysens anknytning till sublimering och konstnärligt skapande – hur har denna påverkat och uppfattat konst, film, litteratur, musik och arkitektur? Hur kan vi föreställa oss psykoanalysens framtid och i vilken mening kan psykoanalysen gripa sig an den lidande människans möjligheter till ett samtal i en apokalyptisk värld?

Psykoanalysens budbärare och det psykodynamiska perspektivets företrädare är i utsatthet och ifrågasatta i det svenska samhället och tanken är att med Psykoanalysens Akademi upprätta ett forum och en scen för ett samtal om frågorna ovan om psykoanalysen, kulturen och sanningen. Avsikten är att genomföra en utbildning i Göteborg under två år, med start våren 2021, fördelat på 14 tillfällen, omfattande totalt 112 timmar i form av föreläsningar, seminarier och diskussioner. Som en röd tråd genom kursen löper Sigmund Freuds och Jacques Lacans arbete, men även andra psykoanalytiska skolbildningar kommer att erhålla en plats. Behörighets- och förkunskapskrav är grundläggande förkunskaper i psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning. Ansvarig kursledare och föreläsare är Peter Jansson, psykoanalytiker, leg psykoterapeut, filosof och författare. Därtill kommer betrodda och framstående personer inom skilda fält att bjudas in.

Utgångspunkten är att träffas fysiskt under Corona-säkra former. Är inte detta möjligt anordnas utbildningen på digital plattform. Antal deltagare är tio till tjugofem personer som förutsätts närvara aktivt och engagerat. Uppläggningsplan, kurslitteratur, kursplats och kursdatum fastslås senare. Total kurskostnad är 26 600 kr (exkl moms). Sista anmälningsdatum är 31 december 2020. Anmälan och för mer detaljerad information om utbildningen sker via mail på epost adress: peterjansson1961@gmail.com


Bild: detalj ur Marika Holms Magiker, olja på duk 100×120 cm från 2005. Se hela målningen här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.