Möte 16: Personligheten


Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets sextonde möte tog vi del av Jacques Lacans text “Remarks on Daniel Lagache´s Presentation: ”Psychoanalysis and Personality Structure” och satte den i relation till våra kliniska erfarenheter.

Många av tankegångarna går igen från andra texter. Lacan vänder sig emot idén att personligheten skulle kunna utgöra en totalitet på annat sätt än i det imaginära. Behandlingen syftar ju också, åtminstone behandling av neurotiker, till att bryta upp personligheten och låta subjektet träda fram i sprickorna hos självet / jaget / personligheten.

Det finns en fundamental asymmetri hos personlighetens olika delar. Jagidealet som Lacan placerar i det symboliska, bestående av internaliserade signifianter med det inskrivna idealet att bli som pappa, kontrasteras mot idealjaget, bestående av imaginära identifikationer innefattandes fantasin att redan vara bättre än pappa.