Konferens: Auktoritet, roll & autonomi


AGSLO – arbetsgruppen för studier av ledarskap och organisation – bjuder in till grupprelationskonferensen ”Auktoritet, Roll & Autonomi.” En grupprelationskonferens är en form av upplevelsebaserat lärande där du får möjlighet att lära om grupper och sociala system på ett direkt och oförmedlat sätt.

När känner du dig fri att tänka, uttrycka egna åsikter och agera självständigt och när faller du undan av rädsla att inte vara andra till lags? Under den här konferensen får du möjlighet att undersöka relationen mellan vad andra förväntar sig av dig och vad som är dina egna känslor, åsikter, tankar och handlingar när du är i din yrkesroll.

Under grupprelationskonferensen handlar arbetet om att undersöka hur vi samspelar med varandra. Perspektivet växlar mellan individ, grupp och organisation vilket möjliggör för deltagarna att utforska både det som sker mellan individer, mellan och inom grupper och det som sker mellan individ och grupp.

Konferensdeltagarna ges gott om utrymme att reflektera tillsammans om vad man är med om samt att bearbeta detta och knyta an nya lärdomar och idéer till sina egna sammanhang utanför konferensen. Under konferensen studerar vi de processer som utvecklar sig mellan deltagare och konferensledning. Detta ger varje deltagare en unik möjlighet att lära om ledarskap, auktoritet och de roller vi tar eller tilldelas liksom hur vår autonomi påverkas.

Konferensen vänder sig till chefer och ledare i alla typer av organisationer, men är självfallet öppen för alla som vill fördjupa sina kunskaper om sociala processer i grupp, organisation och samhälle och lära mer om såväl ledar- som följarskap.

Konferensen inleds onsdagen den 18 november och avslutas lördagen den 21 november 2015. Den anordnas i internatform och är förlagd till Ljungbergsgården, Tynningö (norr om Gustavsberg utanför Stockholm).

Läs mer om anmälan, avgift m.m. här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.