Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning våren 2019


Jagstrukturerande psykoterapi – ny utbildning våren 2019

Under våren 2019 planeras en ny certifierande utbildning i jagstrukturerande psykoterapi (JSP) i Göteborg. Jagstrukturerande psykoterapi är en personlighetsutvecklande psykoterapimetod för människor med psykoser, personlighetsstörningar, avstannade kriser och exilproblematik.

Det övergripande ämnet för utbildningen är att presentera de teoretiska och kliniska grundvalarna för jagstrukturerande psykoterapi. Psykoterapimetoden – som grundar sig i Freuds och Lacans psykoanalytiska teoribildning samt har ett existentiellt anslag – utvecklades av psykoterapeuten och psykiatrikern Palle Villemoes. Den innebär ett annat strukturellt förfarande än den traditionella psykodynamiska neurosterapin och beaktar det faktum att man inte kan tala med alla människor på samma sätt, utan behöver förstå och beakta deras personlighetsstruktur. Genom att tillämpa en specifik samtalsmetodik – ett icke-polariserande förhållningssätt – och ta utgångspunkt i klientens konkreta verklighet, skapas en vi-känsla och ett samförstånd, där jagidentiteten efter hand får en historisk förankring och struktureras.

Metoden har visat sig framgångsrik i områden som rör psykiatri (öppen och sluten), socialtjänst, barn och mödravård, primärvård, skola, barn- och vuxenhabilitering samt kriminalvård. Förutom psykoser, personlighetsstörningar, avstannade kriser och exilproblematik tillämpas metoden även vid: psykiatriska funktionsstörningar, missbruk, posttraumatiskt stressyndrom, kronisk smärta samt anknytningssvårigheter hos nyblivna mödrar.

Utbildningen består av tio endagarskurser under tre terminer och omfattar totalt 80 timmar. Varje tillfälle inbegriper åtta timmars undervisning bestående av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Behörighets- och förkunskapskrav är grundläggande psykologutbildning eller psykoterapeututbildning eller motsvarande.

Antal deltagare är tio till tjugo personer. Alla utbildningskandidater förutsätts deltaga på ett aktivt och engagerande sätt i kursen.

Lärandemål

Utbildningen i jagstrukturerande psykoterapi har som mål att ge kunskaper i och förståelse av:

 • Den jagstrukturerande psykoterapins teoretiska och kliniska bakgrund.
 • Den jagstrukturerande psykoterapins vetenskapsteori och centrala begrepp och termer i teoribildningen.
 • Psykopatologi och olika personlighetsstrukturer (psykotisk struktur, borderline- personlighetsstruktur, neurotisk struktur och sublimeringens struktur).

Kursen har därtill som mål att utöver kunskaper i och förståelse av också ge färdighet och förmåga i

 • Diagnostik, symptombild och bedömning av patientens struktureringsgrad.
 • Den jagstrukturerande psykoterapins ramar och olika faser.
 • Den jagstrukturerande metodens förhållningssätt: samtalsteknik, strukturtecken, delegation och makt.
 • Etiska och moraliska aspekter, människosyn och utvärdering av psykoterapin.
 • Samverkan och omvårdnadssituation.
 • Tillämpningsområden och forskning.

Följande moment ingår i kursen

 1. Den jagstrukturerande psykoterapins plats i samhället och kulturen, dess teoretiska bakgrund och förhållande till människans existentiella villkor.
 2. Den jagstrukturerande psykoterapins teoretiska bakgrund och vetenskapsteori. Sigmund Freuds och Jacques Lacans psykoanalytiska teoribildning och metapsykologi. Den imaginära, symboliska och den reala ordningen.
 3. Den jagstrukturerande psykoterapins teoretiska bakgrund och vetenskapsteori. Sigmund Freuds och Jacques Lacans psykoanalytiska teoribildning och metapsykologi. Den imaginära, symboliska och den reala ordningen.
 4. Den jagstrukturerande psykoterapins förhållande till psykopatologi, diagnostik, symptombild, och personlighetsstrukturer (psykotisk struktur).
 5. Den jagstrukturerande psykoterapins förhållande till psykopatologi, diagnostik, symptombild, och personlighetsstrukturer (borderline-personlighetsstruktur).
 6. Den jagstrukturerande psykoterapins förhållande till psykopatologi, diagnostik, symptombild, och personlighetsstrukturer (neurotisk struktur).
 7. Den jagstrukturerande psykoterapins förhållande till psykopatologi, diagnostik, symptombild, och personlighetsstrukturer (sublimeringens struktur).
 8. Den jagstrukturerande psykoterapins etiska och tekniska grundvalar, och förhållande till traditionell psykodynamisk psykoterapi (överföring, motöverföring, intervention och ramar).
 9. Den jagstrukturerande psykoterapins metod och dess förutsättningar. Metodologiska och tekniska frågor. De olika faserna (narcissistisk fas, arbetsfas och avslutningsfas), ramar, förhållningssätt: samtalsteknik, strukturtecken, delegation och makt.
 10. Fallstudier och utvärdering av jagstrukturerande psykoterapi. Forskning, tillämpningsområden, samverkan och omvårdnadssituation.

Kursens omfattning och uppläggning

Kursledare och lärare på utbildningen är Peter Jansson, psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut och certifierad terapeut i jagstrukturerande psykoterapi.

Kurslitteratur och kursdatum fastslås senare. Total kurskostnad är 18 000 kr exklusive moms. Sista anmälningsdatum är 31 december 2018. Anmälan och för mer detaljerad information om utbildningen sker via mail på adress: peterjansson1961@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.