Amerikanska psykologförbundet: alla strukturerade psykoterapier är lika effektiva.


Den 9 augusti i år gjorde Amerikanska psykologförbundet ett uttalande angående effekten av psykoterapi och eventuella skillnader i olika psykoterapimetoders effektivitet.

Ett forskningsråd inom Amerikanska psykologförbundet antog den 9 augusti ett uttalande rörande olika psykoterapiformers effektivitet. Redan i inledningen slår man fast att psykoterapi grundas i och förstärks av en terapeutisk allians mellan terapeut och patient, en allians som innefattar att man är överens om målen och uppgifterna i behandlingen. Vidare slår man fast att psykoterapi både för individer, grupper, par och familjer är en behandling som omväxlande kan ge symptomlindring och personlighetsförändring, minska risken för framtida besvär, förbättra livskvalitén och främja anpassning inom arbete, skola, relationer samt öka sannolikheten att patienten gör mer livsbefrämjande val.

Definitioner

Amerikanska psykologförbundet slår fast ett antal definitioner. I dokumentet säger man att evidensbaserad psykologisk praktik är ”integrationen av bästa tillgängliga forskning med klinisk kompetens i relation till patientens egenskaper, kultur och preferenser” (APA Task Force on Evidence Based Practice, 2006, p. 273). En användbar definition av psykoterapi är enligt Amerikanska psykologförbundet följande: ”Psykoterapi är informerad och avsiktlig tillämpning av kliniska metoder och mellanmänskliga ställningstaganden som härrör från etablerade psykologiska principer för att hjälpa människor att ändra sina beteenden, kognitioner, känslor och/eller andra personliga egenskaper i riktningar som deltagarna anser vara önskvärda.” Vidare slår man fast att en användbar definition av behandling är följande: behandlingar när de används inom ramen för hälso- och sjukvården, hänvisar till någon process i vilken en utbildad vårdgivare erbjuder hjälp baserat på hans eller hennes yrkesmässiga expertis till en person som har ett problem som per definition är relaterad till ”hälsa” eller ”sjukdom”. När det gäller vilka ”psykiska” eller ”beteendemässiga” hälsoproblem för vilka man kan söka ”behandling”, innefattar de såväl livsproblem som tillstånd med symptom som anses relaterade till sjukdom såväl som problem med interpersonell anpassning. Behandlingen syftar till att rätta till, ändra eller förbättra dessa tillstånd eller problem.

Forskning om psykoterapimetoders effektivitet

Amerikanska psykologförbundet sammanfattar forskningsläget så här: det är allmänt accepterat att effekten av psykoterapi är signifikant och att effektstorlekarna är stora. Dessa stora effektstorlekar är ganska konstanta över de flesta diagnoser och variationer är mer påverkade av symptomens svårighetsgrad än diagnostiska kategorier, dvs. skillnader i utfall är starkt påverkade av patientens egenskaper som till exempel kronicitet och grad av socialt stöd, samt av faktorer som kan relateras till klinikern och andra kontextuella faktorer, än av särskilda diagnoser eller särskilda behandlingar, dvs. olika psykoterapimetoder. Vidare slår man fast att jämförelser av olika former av psykoterapi oftast resultera i relativt obetydlig skillnader (non-signifikanta skillnader) vilka ofta medieras av kontextuella eller relationella faktorer. Dessa fynd tyder på att (1) de flesta valida och strukturerade psykoterapiformer är ungefär lika i effektivitet och att (2) patient- och terapeutvariabler som vanligtvis inte fångas upp av en patients diagnos eller terapeutens användning av en specifik psykoterapimetod påverkar resultaten.

Effektivitet relaterad till hälso- och sjukvårdspolitiska policys

Det är också så att resultatet av psykoterapi tenderar att hålla längre, och kräver i mindre grad ytterligare uppföljande behandlingar än vad som är fallet med psykofarmakologiska behandlingar. Till exempel vid behandling av depression och ångest får psykoterapipatienter en mängd olika färdigheter som används även efter att behandlingen har upphört och i allmänhet kan patienten fortsätta sitt förbättringsarbete på egen hand efter att behandlingen har upphört.

Amerikanska psykologförbundet slår fast att de positiva effekter som psykoterapi kan ge vid många psykiska störningar överstiger, eller är jämförbara med effektstorleken som många farmakologiska behandlingar ger, dessutom ger några av de medicinska behandlingarna många negativa bieffekter och är relativt dyra vis-a-vis kostnaden för psykoterapi. Studier visar också att psykoterapi minskar den totala kostnaden för sjukvård hos patienter som fått en psykiatrisk diagnos. De som fick psykoterapi minskade sina totala vårdkostnader med 17 % medan de som inte fick psykoterapi för sin psykiska besvär ökade sina vårdkostnader med 12,3 % enligt en studie som Amerikanska psykologförbundet hänvisar till.

Det finns allt fler studier som visar att psykoterapi är kostnadseffektivt, att psykoterapi minskar funktionshinder, sjuklighet och dödlighet, förbättrar arbetsförmågan, minskar användningen av psykiatrisk sjukhusvård, och även kan leda till minskning av onödig användning av medicinsk och kirurgisk vård. Det finns således stora kostnadsbesparingar att göra genom att erbjuda psykoterapi. Amerikanska psykologförbundet hänvisar till studier där man kunnat minska sjukvårdskostnaderna med 20-30 %, en annan studie visade att hos patienter med kronisk sjukdom som erbjöds psykoterapi kunde man göra besparingar motsvarande 10 dollar för varje dollar som spenderades på gruppterapi.

Slutsats

Efter genomgången psykoterapiforskning drar forskningsrådet följande slutsats: psykoterapi är en effektiv behandlingsmetod som dessutom är mycket kostnadseffektiv. I kontrollerade studier och i klinisk praxis har man sett att psykoterapi leder till fördelar som markant överstiger det som psykiatriska patienter upplever som inte får någon psykoterapi. Följaktligen bör psykoterapi ingå i sjukvården som en etablerat evidensbaserad praktik. Vidare beslutade Amerikanska psykologförbundet att öka sina ansträngningar för att upplysa allmänheten om effektiviteten hos psykoterapi och stödja påverkansarbete som syftar till att erkänna psykoterapin och dess ställning inom sjukvården, liksom att öka tillgängligheten till denna inom hälso- och sjukvården.

Du kan läsa uttalandet i sin helhet här: Resolution on the Recognition of Psychotherapy Effectiveness.