Brittiska psykologer: avskaffa psykiatriska diagnoser!

Avdelningen för klinisk psykologi inom Brittiska Psykologförbundet skriver i ett uttalande att det är dags för ett paradigmskifte vad gäller konceptualiseringen av psykiatriska diagnoser. En medicinsk sjukdomsmodell är inte valid och saknar empiriskt stöd, menar de.

De brittiska psykologerna menar att de nuvarande klassificeringssystemen för psykiatriska diagnoser (ICD och DSM) har betydande konceptuella och empiriska begränsningar.

Utöver risken att diagnosen får en negativ inverkan på patienternas identitet och självbild lyfter de fram att det nuvarande sättet att klassificera psykiatriska diagnoser är hämtat från den somatiska medicinen och dess “sjukdomsmodell”.

Inom somatiken har denna modell sina förtjänster, men inom psykiatrin är den problematisk av flera anledningar. De menar bl.a. att psykosociala faktorer spelar en betydande roll för etiologin och att det är dags att erkänna komplexiteten i uppkomsten av psykiskt lidande.

De viktigaste problemen med den nuvarande “sjukdomsmodellen” för psykiatriska diagnoser kan sammanfattas enligt följande:

  1. Tolkning presenteras som objektivt faktum: Psykiatriska diagnoser presenteras ofta som ett objektivt konstaterande av faktum, men är i huvudsak en klinisk bedömning baserad på observation och tolkning av beteende och självrapportering. Bedömningen kan därför variera mellan bedömare.
  2. Som en konsekvens av ovanstående har de psykiatriska diagnoserna begränsad validitet och reliabilitet.
  3. Dessa begränsningar (punkt 1 och 2) minskar användbarheten i forskningssammanhang och som underlag vid val av behandlingsinterventioner, liksom det försvårar utarbetandet av behandlingsriktlinjer.
  4. Sjukdomsmodellen skymmer sikten för psykosociala orsaksfaktorer och riskerar att överbetona vikten av medicinering.
  5. Sjukdomsmodellen innebär en dekontextualisering av psykiatriska diagnoser och skymmer sambanden mellan människors erfarenheter, ångest och beteende samt deras sociala, kulturella, familjemässiga och personliga kontext.
  6. Psykiatriska diagnoser lider av ett etnocentriskt bias och ger uttryck för en västerländsk världsbild.

Du kan läsa hela uttalandet här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *