Möte 21: Nytt studieår och nya medlemmar

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoförsta möte välkomnade vi seminariets nya medlemmar, redogjorde för våra kliniska erfarenheter och berättade hur vi kommit att intressera oss för Lacans arbete. Nu väntar ett år av studier i Psykoanalysens fyra grundbegrepp som Jacques Lacans elaborerade under sitt XI seminarium. Även fortsättningsvis kommer vi att fokusera på hur Lacans arbete kan översättas till kliniska erfarenheter och hur dessa erfarenheter kan förstås utifrån Lacans begreppsapparat.

Möte 21: Alienation

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tjugoandra möte tog vi del av texter av Éric Laurent, Colette Soler, Bruce Fink och François Regnault och satte dem i relation till våra kliniska erfarenheter.

I Freuds modell över den psykiska apparaten har jaget att kämpa mot tre instanser: den yttre verkligheten, överjaget och detet. Regnault applicerar på denna modell Lacans begrepp så att subjektet har att förhålla sig till de tre erfarenhetsregistren: det imaginära (yttre verklighet), det symboliska (överjaget) och det reala (detet).

Till största del kom vi dock att undersöka Jacques Lacans begrepp alienation och hur vara och mening utesluter varandra.