Alla inlägg av Kliniskt seminarium

Möte 5: Perversionen

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets femte möte undersöktes perversionen både som handling och personlighetsstruktur. Flera kliniska fallfragment presenterades.

Några av de frågeställningar som undersöktes var likheter och skillnader mellan perversionens struktur enligt Lacan och borderline personlighetsorganisation enligt Kernberg. Vi undersökte den perversa erfarenheten av att den andres gränser snarare är ett utryck för dennes begär än ett uttryck för en övergripande symbolisk struktur, samt den kliniska erfarenheten av att den perverterade hellre vill vara orsaken till analytikerns ångest eller begär än att låta analytikern orsaka begär hos sig själv.

Frågor om aggressionens roll inom perversionen väcktes också, men den frågan fick anstå till annat tillfälle.

Möte 4: Det omedvetna

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets fjärde möte undersöktes det omedvetna som begrepp och kliniskt fenomen.

Det bortträngda och det bortträngdas återkomst, hur det omedvetna kan manifestera sig i olika personlighetsstrukturer (om nu någon annan struktur än den neurotiska kan sägas ha ett bortträngt omedvetet) och behandlingen av Tomas Quick/Sture Bergvall diskuterades.

Flera andra kliniska fenomen blandade sig i undersökningen, att vara eller att inte vara objekt för den andres jouissance, begär/begärslöshet samt den perverterade personlighetsstrukturen, som är tema för kommande seminarieträff.

Möte 3: Neurosen

Stockholms kliniska seminarium. Under seminariets tredje möte undersöktes neurosen som personlighetsstruktur samt seminariedeltagarnas egna erfarenheter av att igenkänna och arbeta med neurosens problematik.

En viktig fråga som avhandlades var hur symptomet relaterar till strukturen. Stor vikt lades vid vinjetter av hysteri och tvångsmässiga personligheter i den kliniska erfarenheten.

Vi beslutade också att öppna upp seminariet för fler deltagare. Om du är intresserad av att delta kan du skicka ett mail till lukas@psykodynamisktforum.se

Möte 2: Psykosen

Under seminariets andra möte undersöktes psykosen, det psykotiska genombrottet och den psykotiska personlighetsstrukturen.

Det finns väldigt mycket att tala om när det kommer till psykosen och det var mycket som vi inte hann med. Tonvikten lades vid de egna erfarenheterna av att träffa psykotiska patienter.

Möte 1: Seminariet är igång

Stockholms kliniska seminarium. På vårt första möte berättade var och en om sin respektive yrkesbakgrund, hur vi kommit i kontakt med Lacans arbeten och vad detta har betytt för oss.

Därpå diskuterade vi olika typer av psykoterapeutiska interventioner som verkligen påverkar patienten, dysfunktionella aspekter av meningsskapande och terapeutiska diskurser som man kan stöta på i psykiatrin.

Ytligt berördes frågan om det symboliska, imaginära och reala.

Seminariet tar form

Seminariet syftar till att dess medlemmar ska bli skickligare kliniker. Seminarieverksamheten cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete och de kliniska fall som presenteras. Vi tar del av relevanta filosofiska och vetenskapliga texter som kan berika den kliniska praktiken. Vi dekonstruerar behandlingsideologier och vetenskapliga diskurser i syfte att tänka nytt kring vår egen kliniska praktik.

Seminariet sammanträder 10 ggr varje år under två timmar. Under våren (januari-juni) den andra söndagen varje månad och under hösten (augusti-november) den tredje söndagen varje månad.

Efter seminariet arrangeras samkväm på närbelägen restaurang.

Inför varje träff läser vi texter som fördjupar förståelsen för Lacans arbete och ger perspektiv på den kliniska praktiken.

Vår strävan är att ungefär hälften av tiden används till att diskutera och analysera innehållet i texterna, hälften av tiden används för att gemensamt undersöka de kliniska fall som deltagarna presenterar. Alla deltagare förväntas bidra med vinjetter från den egna praktiken.

Man kan söka medlemskap i seminariet efter rekommendation från annan medlem. Den som ansöker om och beviljas medlemskap förbinder sig att delta 10 ggr. Därefter kan medlemmen välja att fortsätta eller att avsluta sitt medlemskap. Man kan bli medlem i seminariet när som helst under året.

För att kunna bli medlem krävs att man är kliniskt verksam samt har som minst grundläggande psykoterapiutbildning.

Alla medlemmar i seminariet förbinds av tystnadsplikt. Fallpresentationer som dras i seminariet ska vara helt avidentifierade och får inte återges i något annat sammanhang.

Snart startar vi kliniskt seminarium i Stockholm

Är du intresserad av att delta i klinisk seminarieverksamhet i Stockholm som cirkulerar kring den franske psykoanalytikern Jacques Lacans gärning och arbete? Är du intresserad av att ta del av relevanta filosofiska och vetenskapliga texter som kan berika din kliniska praktik? Är du intresserad av att dekonstruera behandlingsideologier och vetenskapliga diskurser? Då är detta seminarium något för dig.