Kategoriarkiv: Meddelande

Möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård hade 2014-11-10 möte om psykoterapi i psykiatri och primärvård.

Gruppen diskuterade hur vi skall jobba vidare. Det senaste uppdraget från RPC:s riksstyrelse med kartläggning av psykoterapi i primärvården är avslutat. Riksstyrelsen meddelar att de just nu har intensiva möten med socialdepartement och SKL angående rehabgarantin om att inkludera psykodynamisk psykoterapi.

Då RPC:s riksstyrelse planerar att formulera en begäran till lämplig instans om inventering av tillgången till psykoterapi, men de vill först lägga energi på att påverka rehabgarantin. Detta gör att vår grupp just nu inte har något nytt uppdrag från styrelsen.

Vi spånar själva kring viktiga frågor ex.vis att värna psykoterapeutens identitet, värdet av att göra ordentliga psykoterapibedömningar, konferenser för att stärka offentliganställda psykoterapeuter, medlemsvärvning m.m. Vi diskuterar även akrediteringen och avtalen om psykoterapi i Skåneregionen samt den Finska ersättningsmodellen. Gruppen ställer sig frågan om vi kan hjälpa till med informationsspridning. Vi avvaktar riksstyrelsens fortsatta arbete och nya uppdrag.

Vi beslutade att träffas i Stockholm nästa gång och fortsätta vårt spånande kring hur vi på bästa sätt kan vara till hjälp för såväl riksstyrelsen som de offentliganställda psykoterapeuterna.

Vårmöte om psykiatriska diagnoser och RPC:s kongress

Sedan förra mötet har två engagerade medlemmar lämnat gruppen. Vi tackar Kajsa M Nordstrand och Else-Lotte Edenius för deras insatser.

En viktig fråga för mötet var det uttalande som kliniska psykologer inom Brittiska Psykologförbundet gjort kring psykiatriska diagnoser och deras bristande validitet. De menar att det är dags för ett paradigmskifte och föreslår att man överger psykiatriska diagnoser som utgår ifrån en medicinsk sjukdomsmodell. Uttalandet har generera en hel del debatt och skriverier i utländsk media:

Psychiatrists under fire in mental health battle

Medicine’s big new battleground: does mental illness really exist?

Mad In America kan du läsa uttalandet i sin helhet.

En annan viktig fråga för mötet var RPC:s kongress som gick av stapeln i april. Styrelsens förslag om att öppna föreningen för fler än legitimerade psykoterapeuter gick inte igenom och kongressen präglades av oenighet. Vi beslutade att öppna upp för en debatt i denna fråga på Psykodynamiskt forum för att nå ut till ett bredare sammanhang.

Slutligen beslutade vi att kontakta RPC:s riksstyrelse för att tydliggöra arbetsgruppens uppdrag samt få med en representant från styrelsen i arbetsgruppen.

Nästa möte hålls i september.

Snäv evidens vägleder inte vårdbeslut

I SBU:s senaste nr av Medicinsk Vetenskap och Praxis finns en artikel med den talande titeln: Enbart evidens räcker inte för vårdbeslut. En läsvärd artikel om Evidensbaserad Praktik.
http://www.sbu.se/sv/Vetenskap–Praxis/Vetenskap-och-praxis/Enbart-evidens-racker-inte-for-vardbeslut/

I artikeln skriver Jesper Jerkert att studier måste vara giltiga under realistiska förhållanden och inte enbart för en selekterad grupp som avsevärt skiljer sig från de mänskor vi möter i den kliniska verkligheten. Prioriteringar kan behöva göras ex utifrån ekonomi men också utifrån andra värderingar, ”Olika patienter kan, även om de har samma sjukdom, ha olika uppfattning om vad de helst vill uppnå med vården.” Dessutom påpekas att studier på gruppnivå inte preciserar var i en variation den enskilda individen befinner sig.

Det är, mot bakgrund av detta, märkligt att Socialstyrelsen fortsätter att hålla fast i det smala evidensbegreppet där enbart RCT-studier ger hög evidens – utan att diskutera ”evidensbaserad praktik”. Man säger att Riktlinjerna är vägledande, men det är svårt att tyda dem på det sättet när de olika behandlingarna ställs upp i nummerordning (prioriteringsordning?) såsom skett i Riktlinjerna för Depressions-och Ångestbehandling.

Vi måste tala mer om Evidensbaserad teori och praktik. Annars riskerar vi få en helt teknokratisk sjukvård, där vi tappar kunskap om betydelsen av relationer, möten, tillit etc.

Rapport från arbetsgruppen

Sammanfattning från möte i Stockholm 2012-10-27

Mötet inleddes med en redogörelse av föregående veckas möten där RPC inbjudits med anledning av en skrivelse (se www.rpc.nu). Först mötet med Socialstyrelsen, där det framkom att riktlinjerna avseende behandling av ångest och depression inte kommer att revideras före 2013. Vid mötet med Socialförsäkringsutskottet och Socialutskottet påpekade RPC problematiken med REHAB-pengen, ur en rättsosäkerhets-, valfrihets- och kompetensaspekt.

Vidare diskuterades vikten av flera olika kommunikationskanaler för arbetsgruppen, för att nå ut till offentligt verksamma psykoterapeuter i hela landet. Beslutades att arbetsgruppen startar en blogg inom psykodynamisktforum.se. Målet är att få till stånd en levande diskussion för samarbete, erfarenhetsutbyte samt feedback till arbetsgruppen om viktiga frågor att arbeta med.

Presentation: Arbetsgruppen för landstingspsykoterapi har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet. Medlemmarna i gruppen träffas ca 2 gånger per år och samarbetar därutöver via telefon och e-post.

Nuvarande medlammar (november 2012): Eskil Berggren (Skelefteå), Ulla Hansjons-Gustafsson (Gävle-Dala), Else-Lotte Edenius (Stockholm), Kent Nilsson (Göteborg), Lukas Granberg (Stockholm), Kajsa M Nordström (Stockholm).

Hemsida: www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/arbetsgrupper/offentlig.htm

 

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård börjar blogga

RPC:s arbetsgrupp för psykoterapi i offentlig vård beslutade på sitt möte den 27/10-2012 att starta en blogg på psykodynamisktforum.se

Arbetsgruppen för psykoterapi i offentlig vård har som mål att främja förekomsten av och förutsättningarna för behandling med psykodynamisk psykoterapi i offentlig verksamhet.

Att starta en blogg är en del i det arbetet.

Du kan hjälpa till att göra den här bloggen känd genom att sprida länken på olika sociala forum.